MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2016- 2017 MOKSLO METAMS

 


Tikslas

 

Gerinti ugdymo proceso kokybę, taikant šiuolaikinei pamokai keliamus reikalavimus ir siekiant kiekvieno mokinio pažangos


Uždaviniai:

 

1. Taikyti aktyviuosius mokymo metodus ugdymo procese;

2. Ugdyti mokinį, kaip aktyvų pamokos dalyvį, gebantį įsivertinti ir planuoti savo mokymosi pažangą;

3. Ugdyti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją;

4. Stiprinti mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenės narių atsakomybę už mokyklos-daugiafunkcio centro     pažangos rezultatus.