MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO VEIKLOS STRATEGIJA

 

Mokyklos-daugiafunkcio centro vizija

Kūrybinga, motyvuojanti, teikianti kokybiškas švietimo paslaugas, atvira visuomenei mokykla

  

Mokyklos-daugiafunkcio centro misija

Teikti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo paslaugas. Ugdyti bendrąsias kompetencijas ir gyvenimo įgūdžius, skatinti mokinių kūrybiškumą, diegti doros, pilietiškumo ir tautinio sąmoningumo pagrindus.

 

Vertybės:

• Atsakomybė, pareigingumas, profesionalumas – atsakingas požiūris į darbą ir veiklos rezultatus.

• Pagarba – priimame kiekvieną tokį, koks jis yra.

• Lankstumas – naujovių priėmimas, klaidų pripažinimas ir tobulėjimas.

• Atvirumas – bendradarbiavimas su partneriais ir visuomene.

• Pilietiškumas – savo krašto pažinimas, gamtosauginė veikla, dalyvavimas prasmingoje socialinėje veikloje.

 

Prioritetai:

1. Veiksmingas, kokybiškas švietimo paslaugų teikimas.

2. Individuali mokinio pažanga.

3. Mokyklos, tėvų ir visuomenės bendradarbiavimo gilinimas.

4. Mokytojų profesionalumo ir atsakomybės už ugdymo rezultatus didinimas. 

 

Mokyklos-daugiafunkcio centro strateginiai tikslai ir uždaviniai:

1. Tikslas: Gerinti ugdymo proceso kokybę, taikant šiuolaikinei pamokai keliamus

reikalavimus ir siekiant kiekvieno vaiko asmenybės ūgties.

1.1. Tobulinti ugdymo procesą atsižvelgiant į mokinio gebėjimus, galimybes ir poreikius.

1.2. Ugdyti mokinį, kaip aktyvų pamokos dalyvį, gebantį įsivertinti ir planuoti savo

mokymosi pažangą.

1.3. Skatinti mokytojo atsakomybę už mokyklos pažangos rezultatus.

1.4. Teikti kokybišką pedagoginę ir socialinę pagalbą mokiniui.

2. Tikslas: Kurti savitą mokyklos kultūrą.

2.1. Gerinti mokyklos aplinkas, sudarant saugias bei sveikas mokymosi sąlygas.

2.2. Plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą su vietos bendruomene ir socialiniais

partneriais.

2.3. Organizuoti veiklas kultūros vertybėms puoselėti ir sveikos gyvensenos būdui

propaguoti.

 
Mokyklos strateginis veiklos planas čia.