MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO VEIKLOS STRATEGIJA

 

Mokyklos-daugiafunkcio centro vizija

Kūrybinga, motyvuojanti, teikianti kokybiškas švietimo paslaugas pagrindinė dešimtmetė mokykla, maksimaliai tenkinanti individualius mokinių poreikius, siekianti tapti Vištyčio bendruomenės kultūros, sporto, informacijos ir savišvietos centru.

  

Mokyklos-daugiafunkcio centro misija

Pagrindinė mokykla, teikianti bendrąjį ikimokyklinį-priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, sudaranti galimybes vaikui vystytis ir ruoštis gyvenimui, ugdanti savarankišką, atsakingą, turintį tvirtas vertybines nuostatas pilietį.

 

Vertybės:

• Atsakomybė, pareigingumas, profesionalumas – atsakingas požiūris į darbą ir veiklos rezultatus.

• Pagarba – priimame kiekvieną tokį, koks jis yra.

• Lankstumas – naujovių priėmimas, klaidų pripažinimas ir tobulėjimas.

• Atvirumas – bendradarbiavimas su partneriais ir visuomene.

• Pilietiškumas – savo krašto pažinimas, gamtosauginė veikla, dalyvavimas prasmingoje socialinėje veikloje.

 

Mokyklos-daugiafunkcio centro strateginiai tikslai ir uždaviniai:

1. Tikslas  Gerinti ugdymo proceso kokybę, taikant šiuolaikinei pamokai keliamus reikalavimus ir siekiant kiekvieno vaiko asmenybės ūgties:

1.1. Tobulinti ugdymo procesą atsižvelgiant į mokinio gebėjimus, galimybes ir poreikius;

1.2. Ugdyti mokinį, kaip aktyvų pamokos dalyvį, gebantį įsivertinti ir planuoti savo mokymosi pažangą;

1.3. Skatinti mokytojo atsakomybę už mokyklos pažangos rezultatus;

1.4. Teikti kokybišką pedagoginę ir socialinę pagalbą mokiniui.

2. Tikslas  Kurti savitą mokyklos kultūrą:

2.1. Gerinti mokyklos aplinkas, sudarant saugias bei sveikas mokymosi sąlygas;

2.2. Plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą su vietos bendruomene ir socialiniais partneriais;

2.3. Organizuoti veiklas kultūros vertybėms puoselėti ir sveikos gyvensenos būdui propaguoti.

 
Mokyklos strateginis veiklos planas čia.