PATVIRTINTA

 

                                                                                                                                    Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 

 

                                                                                                                                    2016-08-31 d. įsakymu Nr.V-117

 

 

 

 

 

VIŠTYČIO PETRO KRIAUČIŪNO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJOS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO

 

2016-2017 M. M. PLANAS

 

 

 

           1. Vištyčio Petro Kriaučiūno mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojų kvalifikacijos kėlimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Pedagogų atestacijos nuostatais ir Vištyčio Petro Kriaučiūno mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatais.

 

2. Vištyčio Petro Kriaučiūno mokyklos-daugiafunkcio centro pedagoginių darbuotojų išsilavinimas ir studijos:

 

 

 

Pedagoginis aukštasis

22

Pedagoginis aukštesnysis

Iš jų mokosi aukštosiose

1 (pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja)

 

Be pedagoginio

-

Kelia kvalifikaciją

-

Mokosi šiais mokslo metais

1 ŠU (tęstinės studijos)

 

 

 

3. Įgytos kvalifikacinės kategorijos ir atestavimasis iki 2016-2017 m. m.:

 

 

 

Neatestuoti

1

Atestuoti mokytojo kvalifikacinei kategorijai

1

Atestuoti vyresniojo mokytojo kvalifikacinei kategorijai

14

Atestuoti  mokytojo metodininko kvalifikacinei kategorijai

7

Planuoja įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją 2016 - 2017 m. m.

2

 

 

 

4. Dalykų mokymas  2016-2017 m. m. pagal mokytojų įgytą kvalifikaciją:

 

 

 

Dalykai, mokomi  kvalifikuotų mokytojų

Dalykai, kuriems mokyti nepakanka tos  kvalifikacijos mokytojų

Dalykai, kuriuos moko

nekvalifikuoti mokytojai

 

Lietuvių k. V-X kl.

 

 

Tikyba I-X kl.

 

 

Rusų kalba VI- X kl.

 

 

Matematika V-X kl.

 

 

Muzika V- X kl.

 

 

Biologija VII-X kl.

 

 

Gamta ir žmogus V-VI kl.

 

 

Geografija VI-X kl.

 

 

Fizika VII-X kl.

 

 

Istorija V-X kl.

 

 

Pradinis ugdymas I-IV kl.

 

 

Technologijos V-X kl.

 

 

Chemija VIII - X kl.

 

 

Anglų kalba II-X kl.

 

 

Ekonomika IX kl.

 

 

Žmogaus sauga V-X kl.

 

 

 

Inform. technol. V-X kl.

 

 

 

 

5. Specialistų trūkumo 2016-2017 m. m. nėra, dirba visi mokytojai specialistai.

 

6.  Atsižvelgiant į strateginius mokyklos veiklos tikslus ir uždavinius, mokyklos veiklos įsivertinimo išvadas, planuojama 2016-2017 m. m.  mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetenciją tobulinti:

 

 

 

Kompetencijos tobulinimo būdai

Kompetencijos tobulinimo sritys

Data

Seminarai mokytojų kvalifikacijos kėlimo institucijose

IKT diegimas pamokose.

Mokinio veikla pamokose.

Pasiekimų ir pažangos vertinimas.

Ugdymo proceso planavimo tobulinimas.

Pagal kvalifikacijos kėlimo institucijų planus

Seminarai mokykloje kviečiantis lektorius

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas ir fiksavimas

2016 m. lapkričio mėn.

Netradiciniai ugdymo metodai.

2017 m. balandžio mėn.

Kvalifikacijos tobulinimo kelionės užsienyje

Kelionė į   kurią nors  Europos šalį.                         

2017 m.  liepos mėn.

Dalyvavimas rajono mokytojų metodiniuose pasitarimuose

Lankyti rajoninius metodinius dalykinius užsiėmimus

Pagal metodinių grupių veiklos planus

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais

Metodinė diena su Kybartų K. Donelaičio gimnazijos mokytojais. Pasidalijimas gerąja darbo patirtimi.

2017 m. kovo mėn.

Susitikimas su įvairių profesijų žmonėmis.

Susitikimai su buvusiai mokiniais - studentais

Pagal klasių auklėtojų

planus

 

Užmegsti ryšius su Lenkijos Respublikos Vyžainio mokykla

2016 m. spalio mėn

Metodinė diena su Gražiškių gimnazijos mokytojais. Pasidalijimas gerąja darbo patirtimi

2017 m. vasario mėn.

Veikla mokyklos mokytojų metodinėse grupėse:

 

 

 

Pagal metodinių grupių veiklos planus

 dalijimasis savo darbo patirtimi

 

 

 

 

 

 

 

Projektas ,,Kolega kolegai“

IKT taikymas istorijos pamokose (T. Skauronas)

Mokinių bendradarbiavimas mokantis anglų kalbos ir chemijos (R. Labačiauskienė, J. Paškauskienė) .

Gamtos mokslų metodinė veikla (I. Arlauskienė)

Gabių mokinių ruošimo olimpiadoms, konkursams patirtis  (mokytojai).

Mokinių pasiekimai ir pažanga pamokoje (V. Paškauskienė)

Humanitarinių mokslų metodinė veikla (E. Dereškevičienė)

Visus mokslo metus

2017 m. balandžio mėn.

 

2016 m. gruodžio mėn.

2017 m. kovo mėn.

 

2017 m. birželio mėn.

2016 m. gruodžio mėn.

2017 m. balandžio mėn.

   projektų  pristatymas

Prevencinių programų įgyvendinimas  (A. Ryckienė)

2017 m. birželio mėn.

  atviros pamokos ir jų aptarimas

Projektas „Kolega kolegai“ (Administracija)

 

Pagal metodinių grupių planus

 

Savišvieta

Individualiai aktualios, rekomenduotos administracijos

Nuolatos

 

 

 

7. Kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimo finansavimas:

 

            7.1. Pedagogų  kompetencijai tobulinti naudojamos mokyklos Moksleivio krepšelio lėšos kvalifikacijai kelti.

 

7.2. Mokyklos tarybai pritarus, Moksleivio krepšelio lėšos kvalifikacijai kelti gali būti naudojamos ir pedagogų  persikvalifikavimo studijoms finansuoti.

 

 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR PASIRENGIMAS ATESTACIJAI

 

 

 

 1. Visi pedagogai privalo nuolat tobulinti kvalifikaciją ir ne mažiau kaip 15 dienų per 3

  metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo institucijų organizuojamuose kursuose bei seminaruose.

 2. Kvalifikacijos tobulinimo kryptis pedagogas pasirenka pats atsižvelgdamas į švietimo

  prioritetus, įstaigos vadovų rekomendacijas.

              3. Į kvalifikacijos tobulinimo kursus, seminarus mokytojai vyksta savo noru, suderinę išvykimą su mokyklos administracija.

              4. Vykti į seminarus, kursus pirmenybę turi besiruošiantys atestuotis mokytojai.

              5. Darbo metu (pamokų metu) į kursus, seminarus leidžiama išvykti tik po vieną mokyklos mokytoją per dieną.

              6. Į kvalifikacijos tobulinimo laiką taip pat įskaitomos stažuotės, kursai, seminarai užsienyje bei užsienio lektorių Lietuvoje vedami pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kursai-seminarai.

              7. Atestuotam pedagogui edukologijos ir persikvalifikavimo studijos mokymosi laikotarpiu prilyginamos kvalifikacijos tobulinimui.

              8. Atestuotas pedagogas ne tik turi nuolat tobulinti savo dalykinę ir metodinę kvalifikaciją, bet ir skleisti savo pedagoginio darbo patirtį, ir atitikti įgytos kvalifikacinės kategorijos reikalavimus.

              9. Mokyklos pedagogų atestavimo perspektyvinė programa 2016-2018 metams patvirtinta 2015-12-10 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus.

   

   

   

  ________________________________________________________