PATVIRTINTA


                                                                                                   Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus


                                                                                                     

                                                                                                   2015-09-11 įsakymu Nr. V- 134


 


 


VIŠTYČIO PETRO KRIAUČIŪNO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO ELEKTRONINIO DIENYNO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS


 

 

 

 

 1. PASKIRTIS

   

      1. Dokumentas nustato Vištyčio Petro Kriaučiūno mokyklos-daugiafunkcio centro elektroninio dienyno  pildymo, priežiūros ir administravimo tvarką.

       2. Vištyčio Petro Kriaučiūno mokyklos-daugiafunkcio centro elektroninio dienyno naudojimo tvarka (toliau Tvarka) skirta tik Vištyčio Petro Kriaučiūno mokyklos-daugiafunkcio centro vidaus naudojimui.

   

 2. ATSAKOMYBĖ

        3. Už Tvarkos reikalavimų laikymosi priežiūrą atsakingi direktoriaus įsakymu paskirti darbuotojai.

        4. Tvarkos reikalavimų privalo laikytis visi mokyklos darbuotojai, dirbantys su elektroniniu dienynu.

   

 3. ELEKTRONINIO  DIENYNO NAUDOJIMAS MOKSLO METŲ PRADŽIOJE

   

        5.   Vištyčio P. Kriaučiūno mokyklos-daugiafunkcio centro vadovų paskirti Vištyčio Petro Kriaučiūno mokyklos-daugiafunkcio centro du asmenys (toliau- mokyklos administratoriai) atlieka elektroninio dienyno administravimo ir duomenų tikslinimo darbus, mokyklos administratoriai turi palaikyti tiesioginį ryšį su elektroninio dienyno paslaugos teikėju.

       6. Tvarkos 3 punkte nustatytus darbus atsakingi asmenys atlieka per Vištyčio Petro Kriaučiūno mokyklos-daugiafunkcio centro darbo dienas nuo einamųjų metų rugsėjo mėn. 1 d.

        7. Mokyklos elektroninio dienyno administratorius:

        7.1. nustato pusmečių/ trimestrų datas;

        7.2. priskiria klasės auklėtojus;

        7.3. patikrina informaciją apie mokyklą, mokytojus, klasių ir mokytojų ryšį, prireikus, padaro pakeitimus;

        7.4. sukuria savo mokomųjų dalykų grupes;

        7.5. priskiria mokinius mokomųjų dalykų grupėms;

        7.6. suteikia teisę trinti datas;

        7.7. suteikia teisę formuoti grupes;

        7.8. užrakina galimybę vesti pusmečių/ trimestrų pažymius.

        8. Klasių auklėtojai:

        8.1. klasių auklėtojai patikrina informaciją apie savo klasę, klasėje besimokančius mokinius ir esant poreikiui padaro pakeitimus;

        8.2. pastebėję, kad klasėje trūksta mokinių, apie tai informuoja mokyklos administratorių;

        9. Mokytojai:

        9.1. mokytojai patikrina informaciją apie savo grupes, grupėms priskirtus mokinius ir esant  poreikiui padaro pakeitimus;

       9.2. pastebėję, kad grupėse trūksta arba negalima priskirti mokinių, apie tai informuoja mokyklos administratorių;

        9.3. užpildo savo mokymo dalykų pamokų tvarkaraštį, kuris yra atvaizduojamas elektroninio dienyno sistemoje ir matomas mokiniams bei tėvams.

   

 4. ELEKTRONINIO DIENYNO PILDYMAS

   

             10.Elektroninį dienyną pildo mokytojai ir klasių auklėtojai:

             10.1. mokytojai:

             10.1.1. pildo savo dėstomų dalykų grupių vertinimus, klasės ir namų darbus;

             10.1.2. elektroninio dienyno sistemos pranešimais bendrauja su mokinių tėvais, klasių auklėtojais ir perduoda informaciją mokiniams;

             10.1.3. pamokos pradžioje pažymi neatvykusius mokinius, o pabaigoje surašo gautus pažymius, bet ne vėliau kaip iki 17 val. dienos;

             10.1.4. įrašo informaciją apie dėstomų dalykų grupių mokinių pagyrimus, pastabas, papeikimus;

             10.1.5. esant poreikiui pavaduoja kitus mokytojus ir atlieka visus 10.1. punkte nurodytus darbus pavaduojamo mokytojo grupėse;

             11.2. klasių auklėtojai:

             11.2.1. elektroninio dienyno sistemos pranešimais bendrauja su klasės mokinių tėvais, mokiniais, mokytojais;

             11.2.2. paruošia ataskaitas išeinantiems iš mokyklos mokiniams ir šalina juos iš elektroninio dienyno sąrašų;

             11.2.3. esant poreikiui tvarko savo klasės mokinių sąrašus;

             11.2.4. esant poreikiui tikslina mokinių duomenis, skiria slaptažodžius;

             11.2.5. esant poreikiui tikrina ir tikslina tėvų duomenis;

             11.2.6. esant poreikiui sistemoje priskiria tėvams vaikus arba atvirkščiai;

             11.2.7. esant poreikiui sukuria mokinio tėvą ir priskiria mokiniui;

             11.2.8. užtikrina, kad bent vienas iš vaiko tėvų turėtų galimybę prisijungti prie savo vaiko elektroninio dienyno;

             11.2.9. užpildo savo klasės tvarkaraštį;

             11.2.10. įveda naujus mokinius ir apie tai dalykų mokytojus informuoja elektroninio dienyno pranešimais;

             11.3. mokyklos elektroninio dienyno administratorius:

             11.3.1.pildo ir atnaujina informaciją apie mokyklą, mokytojus ir klasės auklėtojus;

             11.3.2. suteikia prisijungimo vardus mokytojams ir klasės auklėtojams;

             11.3.3. esant poreikiui užrakina ir atrakina grupių, pusmečių ir trimestrų pildymo, datų trynimo funkcijas;

             11.3.4. atlieka elektroninio dienyno klaidų, nusiskundimų analizę ir teikia pasiūlymus dėl elektroninio dienyno tobulinimo Vištyčio Petro Kriaučiūno mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriui;

             11.3.5. esant poreikiui tvarko pavaduojančių mokytojų papildomo darbo laiko apskaitą elektroniniame dienyne. 

 

 1. ELEKTRONINIO DIENYNO ARCHYVAVIMAS IR KITOS NUOSTATOS

   

             12. Mokinių ugdymo apskaita per mokslo metus tvarkoma elektroniniame dienyne, o ugdymo procesui pasibaigus, bet ne vėliau kaip iki paskutinės mėnesio darbo dienos, Vištyčio Petro Kriaučiūno mokyklos-daugiafunkcio centro administratoriai:

             12.1 iš elektroninio dienyno privalo išspausdinti skyrių „Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė“, išspausdintuose lapuose pasirašyti, patvirtindamas (-ami) duomenų juose teisingumą, tikrumą, ir dėti į bylą, tvarkomą Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. ISAK- 88 (Žin., 2002, Nr. 5-211; Nr. 132-4773), nustatyta tvarka;

             12.2. kitus dienyno skyrius perkelia į skaitmeninę laikmeną;

             12.3. teisės aktų nustatyta tvarka atsako už perkeltų į skaitmeninę laikmeną duomenų teisingumą, tikrumą ir autentiškumą;

             13. Dienyno skyriaus „Saugaus elgesio ir kiti instruktažai“, sudaryto elektroninio dienyno duomenų pagrindu, lapai išspausdinami kiekvieną kartą atlikus instruktažą. Mokiniai instruktažų lapuose pasirašo. „Saugaus elgesio ir kitų instruktažų“ lapai mokyklos nustatyta tvarka tvarkomi ir saugomi atskirai.

             14. Pusmečių ar trimestro vedimo funkcijos atrakinamos prieš dvi savaites iki pusmečio ar trimestro pradžios, užrakinamos per 5 darbo dienas po oficialios pusmečių ar trimestrų išvedimo datos.

             15. Klasių auklėtojams ar mokytojams prireikus keisti informaciją užrakintose sistemos srityse, būtina kreiptis į atsakingą už elektroninio dienyno priežiūrą mokyklos darbuotoją.

             16. Mokiniui pereinant į kitą mokyklą, tos mokyklos e. dienyno administratorius, iš kurios mokinys išeina, elektroniniame dienyne pažymi, kad mokinys keičia mokyklą. Įrašas apie šį mokinį automatiškai perkeliamas į bendrą mokykloms nepriskirtų mokinių sąrašą. Šiame sąraše mokyklos, į kurią ateina minėtas mokinys, vadovas pažymi mokinį ir priskiria savo mokyklai. Esant reikalui, atspausdinamas popierinis išrašas. 

_______________________  

 1. SUDERINTA

  Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos

  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

   

  Vyr. specialistė Ž. Žilinskienė