Mokyklos bendruomenė 2018-2019 m. m. susitarė dėl nuoseklios ir ilgalaikės socialines emocines kompetencijas ugdančios prevencinės programos pasirinkimo siekiant mažinti patyčių ir kitokio netinkamo elgesio apraiškas mokykloje vykdomos Olweus patyčių ir smurto prevencijos programos. 

Programos tikslas – mokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Programos diegimas mokykloje vyks 18 mėnesių. Paskirtas Olweus programos koordinatorius, sudarytas komitetas, 3 darbo grupės, kiekvienos grupės darbą organizuoja 2 vadovai. Grupiniai užsiėmimai (mokymasis ir atvejų analizė) organizuojami 2 kartus per mėnesį. Klasių vadovai nuo vasario mėnesio kartą per savaitę ves tikslines klasės valandėles, skirtas patyčių temoms analizuoti. Tikėtina, kad įdiegus programą mokykloje mokytojai, mokiniai ir personalo darbuotojai gebės geriau pastebėti, atpažinti ir reaguoti į patyčias, padidės mokytojų kompetencija sprendžiant patyčių atvejus, pasikeis mokyklos bendruomenės narių nuostata į patyčių reiškinį, patobulės mokytojų bei mokinių įgūdžiai spręsti konfliktus bei problemines situacijas, mokytojai ir klasių auklėtojai įgys naujų kompetencijų. Šie pokyčiai turės įtakos bendram mokyklos mikroklimatui, mokyklos bendruomenės narių santykiams.

http://www.sppc.lt/index.php?-1647982807

Programos koordinatorė

Mokyklos socialinė pedagogė

Aušra Ryckienė