PATVIRTINTA

 

                                                                      Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus

 

                                                                      2015-09-11 įsakymu Nr. V- 137

 

 

 

 

 

VIŠTYČIO PETRO KRIAUČIŪNO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO

 

MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

 

1. Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio,  specialiojo ugdymo mokymo programas, padėjėjas (toliau – padėjėjas) padeda ribotų galimybių savarankiškai dalyvauti ugdyme ir popamokinėje veikloje turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams.

 

2. Padėjėjas dirba su mokiniu ar mokinių grupe, bendradarbiaudamas su mokytoju, auklėtoju, socialiniu pedagogu ir kitais specialistais.

 

3. Padėjėją skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų, nustato jo mėnesinį atlyginimą, sudaro rašytinę darbo sutartį mokyklos direktorius. Padėjėjas dirba vadovaudamasis mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis bei pareigybės aprašymu.

 

 

 

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PADĖJĖJUI

 

 

 

4. Išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis.

 

5. Gebėjimas bendrauti su mokiniais, turėjimas žinių apie jų sutrikimų specifiką.

 

6. Gebėjimas dirbti su mokiniais padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, judėti, maitintis, naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis.

 

7. Gebėjimas bendradarbiauti su mokytoju, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).

 

 

 

III. PADĖJĖJO FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

 

 

 

8. Padeda mokiniui (mokinių grupei):

 

8.1. orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), mokykloje ir už jos ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, papildomo ugdymo, renginių ir išvykų metu;

 

8.2. apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;

 

8.3. įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti:

 

8.3.1. paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;

 

8.3.2. padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;

 

8.3.3. padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;

 

8.3.4. padeda tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis;

 

8.4. atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą;

 

8.5. turinčiam (turintiems) ribotas mobilumo galimybes:

 

8.5.1. išlipti iš transporto priemonės atvykus į mokyklą ir įlipti į transporto priemonę išvykstant iš mokyklos;

 

8.5.2. judėti po mokyklą, pasiekti klasę, grupę, kitas patalpas.

 

9. Bendradarbiaudamas su mokytoju, socialine pedagoge ir kitais su mokiniu (mokinių grupe) dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taiko.

 

10. Padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą.

 

11. Padėjėjas atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą bei mokinio, mokinių grupės, kuriems teikia pagalbą, saugumą.

 

     12. Už savo pareigų netinkamą vykdymą darbuotojas atsako įmonės darbo tvarkos   taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

 

IV. PAVALDUMAS IR ATSKAITINGUMAS

 

 

 

      13. Mokytojo padėjėjas pavaldus ir atskaitingas mokyklos direktoriui.

 

MS Word versija