MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2017- 2018 M. M.

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Kas atsakingas

Laikotarpis

Laukiami rezultatai

1.

Mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos darbo plano 2017- 2018 m. m. sudarymas.

MT pirmininkas

2017- 08

Parengtas mokyklos tarybos 2017- 2018 m. m. darbo planas.

2.

1 val. tarifikavimas mokytojams už papildomus darbus.

Mokyklos direktorius

2017- 08

Mokytojams už papildomus darbus tarifikuoti 1 val.

3.

Metinės veiklos programos ir pradinio ir pagrindinio ugdymo planų 2017- 2018 m. m. projektų svarstymas.

Mokyklos direktorius, MT pirmininkas

2017- 08

Tarybos nariai susipažins su nauja veiklos programa ir bus skatinami inicijuoti mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, siekiant sėkmingai įgyvendinti svarbiausius mokyklos veiklos uždavinius ir tikslus.

4.

Klausimų, atsižvelgiant į tėvų, mokytojų, mokinių ir kitų darbuotojų interesus svarstymo iniciavimas.

MT pirmininkas, mokyklos administracija

Per visus mokslo metus

Pozityvus iškilusių problemų sprendimas.

5.

Konfliktinių situacijų svarstymai.

A. Ryckienė, klasės auklėtojai, mokyklos administracija

Pagal situaciją

Pozityvių konfliktinių situacijų sprendimas.

6.

Mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018- 2020 m. atestacijos programa

Mokyklos direktorius

2017-10

Teikiami pasiūlymai dėl mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018- 2020 m. atestacijos.

7.

Posėdis “ Ūkinės finansinės veiklos per 2017 m. aptarimas. Naujų finansinių metų sąmatos aptarimas”.

Mokyklos administracija

2017- 12

Teikiami pasiūlymai dėl finansinės veiklos planavimo.

8.

Mokytojų dienos organizavimas

MT

2017 - 10

Bus organizuota išvyka-metodinė diena mokytojams

9.

Bendra veikla su socialiniais partneriais sprendžiant mokinių lankomumo, mokymosi ir elgesio problemas.

MT nariai, klasių auklėtojai

1 kartą į trimestrą.

Tai padės siekti geresnės ugdymo kokybės, efektyvesnio socialinio problemų sprendimo.

 

10.

Bendrų projektų rengimas, sprendžiant ugdymo  klausimus:

su Vištyčio seniūnija;

su Vištyčio kaimo bendruomene;

su Vištyčio regioniniu parku ir kt.

 

MT nariai

2017- 10

Bendri susitarimai su Vištyčio kaimo institucijų vadovais padės sėkmingiau spręsti ugdymo problemas.

11.

Tėvų savaitės mokykloje.

Mokyklos direktorius

1 kartą per trimestrą

Tai leis tėvams geriau susipažinti su ugdymo procesu, pagerins mokyklos ir tėvų bendradarbiavimą.

12.

Mokymo priemonių, vadovėlių, laikraščių užsakymo planavimas ir paskirstymas.

R. Liepuonienė

2018- 05

Tinkamas aprūpinimas vadovėliais ir mokymo priemonėmis pagerins mokinių poreikių tenkinimą, ugdymo proceso organizavimą.

13.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvadų ir mokyklos veiklos perspektyvų aptarimas.

Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2018- 05

Teikiami pasiūlymai dėl mokyklos veiklos gerinimo ir veiklos planavimo

14.

Ataskaita mokyklos bendruomenai apie 2017- 2018 m. m. nuveiktą darbą.

MT pirmininkas

2018-06

Informacijos mokyklos bendruomenei apie nuveiktus darbus ir problemas perdavimas.

15.

Mokyklos 2018-2019 m. m. kompektacija

MT pirmininkas

2018-06

Bus aišku kiek mokykloje bus 2018-2019 m.m. klasių komplektų

 

Planą parengė: mokyklos tarybos pirmininkė Onutė Kartavičienė

 

SUDERINTA

Mokyklos tarybos

protokoliniu nutarimu

2017 m. rugsėjo 19 d. Nr. S-1-3